Central electronic journal (u nastavku CEJ), je web aplikacija za žurnale i izvješća svih poslovnica u organizaciji.

CEJ se sastoji od nekoliko dijelova, koji zajedno omogućavaju korisniku da:

- Pregledava svaku transakciju koja je nastala u organizaciji

- Izrađuje te pregledava izvještaje iz maloprodaje